STT Tên nhân viên Số máy nhận trong ngày Số máy trả trong ngày Số máy tồn cuối ngày Số máy đang xử lý Số máy chưa xử lý Số máy hoàn thành Số máy không xử lý được Số máy đến hạn báo Số máy bảo hành Số máy hoàn phí
Thông báo mới