STT Mã phiếu Nhân viên Ngày nhập Tên nhà cc Tổng tiền Đã thanh toán Hình thức thanh toán Hàng động
Thông báo mới