STT Tên nhân viên Ngày báo cáo SL máy nhận SL ok SL sửa chữa SL bảo dưỡng SL thay thế linh kiện SL chưa xử lý SL không xử lý được Lý do không xử lý được Giải pháp
Thông báo mới