STT Tên khách hàng Mã SP Tên sản phẩm Ngày nhận ncc Ngày BH Ngày trả BH KH Hành đông Tên sản phẩm ncc đổi Tên sản phẩm đổi cho kh Nhà cung cấp Ngày gửi bảo hành Ghi chú lỗi
Gửi BH (ncc) Nhận BH (ncc) Đổi trả (ncc) Trả BH (kh) Đổi trả BH (kh) Thất bại Thành công
Thông báo mới