STT Người tạo Ngày tạo Đối tượng chi Tổng chi Hình thức thanh toán Nội dung Ghi chú Hành động
Thông báo mới