STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Vị trí Ngày sử dụng Nguyên giá Thời hạn sử dụng Giá trị khấu hao Giá trị còn lại Người sử dụng Ghi chú
Thông báo mới