STT Mã phiếu Người tạo Số điện thoại Tên khách hàng Ngày xuất Sản phẩm Mô tả Tổng tiền Hành động
Thông báo mới