STT Nhân viên Tên sản phẩm Giá trị đầu vào Tên sản phẩm ra Giá trị đầu ra Thuộc kho Ghi chú Chi tiết
Thông báo mới