STT Mã phiếu Tên khách hàng Số điện thoại Ngày xuất Sản phẩm Mô tả Tổng tiền Hành động
Thông báo mới