STT Chi tiết Tên khách hàng Số điện thoại Tên máy Loại dịch vụ Trạng thái NV Nhận Trả máy Tình trạng máy khi nhận NV thực hiện Thời gian đặt lịch Tg hẹn trả/ hoàn thành Ghi chú Người giới thiệu
Thông báo mới