Stt Mã giảm giá Loại Giá trị Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thời gian | Sở hữu Lượt dùng Trạng thái
Thông báo mới