STT Loại thu/chi Tên bút toán Thuộc bút toán Thời hạn Tính công nợ Hành động
Thông báo mới