STT Mã phiếu Nhân viên Ngày nhập Tên khách hàng Tổng tiền Đã thanh toán Ghi chú Hàng động
Thông báo mới