STT Mã phiếu Nhân viên Ngày nhập Tên khách hàng Tổng tiền Đã thanh toán Hình thức thanh toán Hàng động
Thông báo mới