STT Tên khách hàng Số điện thoại Chứng từ Phải thu Phải chi Nợ Ngày tạo Nội dung
Thông báo mới