STT Hành động Tên khách hàng Số ĐT Ngày đặt Tên máy Trạng thái Kỹ thuật viên Ghi chú của nhân viên CSKH Ghi chú Ngày hẹn/hoàn thành
Thông báo mới