STT Mã phiếu Người tạo Ngày tạo Đối tượng thu Tổng thu Hình thức thanh toán Nội dung Ghi chú Hành động
Thông báo mới