Loading...
Mã sản phẩm Giá xuất VAT(%) CK(%) Giảm giá Bảo hành ____
Tổng tiền Kiểu thanh toán Đổi điểm
Đã thanh toán Còn nợ Tiền đổi điểm
Ghi chú Thời hạn (nợ) Mã giảm giá
STT Tên sản phẩm Số lượng Tổng giá
Thông báo mới